Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego kompozytornia.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:https://kompozytornia.pl/regulamin/,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://kompozytornia.pl/,
6. Sprzedawca– Kompozytornia Karolina Kizińska. REGON: 302824569 NIP: 9462452528, ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań,
7. Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy,
8. Konto–jedna z usług świadczących drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę w związku ze sprzedażą kursów online. Dane do logowania są przesyłane kupującemu na adres e-mail podany
podczas zamówienia. Konto jest niezbędne do korzystania z kursów online które znajdują się na platformie kursowej, udostępnianej przez Sprzedawcę.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy znajduje się pod adresem https://kompozytornia.pl/, jest prowadzony przez Sprzedawcę -Kompozytornia Karolina Kizińska. NIP: 9462452528 , REGON: 302824569,ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań.
2. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następującego kontaktu e-mail: hello@karolinakizinska.pl
3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

II. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

1. Sklep sprzedaje w szczególności następujące usługi:
2. Kursy online – zakup kursów, po dokonaniu opłaty kupujący otrzyma login i hasło do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu.
3. Materiały edukacyjne w formie video lub pdf – zakup materiałów edukacyjnych, dokonaniu opłaty kupujący otrzyma login i hasło do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu, bądź też link do bezpośredniego pobrania materiałów.
4. Pozostałe usługi pokrewne do powyższych.
5. Newsletter – istnieje możliwość zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych.

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza, który Kupujący wypełnia podczas przeglądania wykazu towarów w Sklepie. Wyboru asortymentu dokonuje się po przez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”, który znajduje się na stronie produktu. Istnieje też opcja zakupu poprzez kliknięcie przycisku na landing page’ach, przekierowujących bezpośrednio do strony płatności.
3. Aby sfinalizować składanie zamówienia, Kupujący podaje swoje dane osobowe celem realizacji zamówienia. Podanie danych będzie się odbywać przy pomocy formularza, który pojawi się w jednym z kroków składania zamówienia. Zbierane dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Składanie zamówienia może się odbywać przy pomocy założonego indywidualnego konta Klienta w Sklepie lub może się odbywać bez rejestracji – mailowo lub telefonicznie.
5. Sklep nie wykona zamówienia, jeżeli dane Kupującego okażą się nieprawidłowe lub niezgodne z rzeczywistością.
6. Złożone zamówienie może wymagać zatwierdzenia ze strony obsługi Sklepu .
7. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez względu na dni wolne od pracy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 11:00, będą zatwierdzane i realizowane w następny dzień roboczy.
8. Zatwierdzenie i finalizacja zamówienia oznacza przyjęcie do wiadomości obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Kupującym.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca świadczy również na rzecz kupującego usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę. Szczegóły dotyczące newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania zostały opisane w polityce prywatności.
4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na rejestracji i utrzymaniu konta oraz zapewnieniu Kupującemu dostępu do konta za pomocą logowania, jeśli Kupujący zdecyduje się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za ten Produkt.
5. W celu założenia indywidualnego Konta Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
6. Na podany przez Kupującego adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Kupujący może z niego korzystać.
7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
8. kupujący loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Kupujący jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Kupującego osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Kupującego.
12. W przypadku Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Kupującego lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
13. W wypadku Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Kupujący korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
15. Kupujący może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Kupujący traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
17. W celu usunięcia Konta, kupujący może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

V. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie będzie zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym firmy Kompozytornia Karolina Kizińska.
2. Zamówiony towar dostarczamy elektronicznie (kupujący otrzymuje link do zasobu znajdującego się na serwerze kompozytornia.pl na swój adres e-mail). Poprzez dostarczenie elektronicznie rozumie się dostęp do produktu, który będzie aktywny od chwili dokonania płatności za zamówienie, czyli z chwilą gdy środki przeznaczone na zakup usługi znajdą się na rachunku Sklepu lub w chwili, gdy dokonano płatności w systemie płatności elektronicznych.
3. Cofnięcie zamówienia w Sklepie może być dokonane gdy Kupujący nie wpłacił należności za zamówienie w określonym terminie, gdy brak jest danego produktu lub usługi w Sklepie internetowym, a na wniosek Kupującego, jeżeli zamówiona usługa lub produkt nie zostały jeszcze wysłane i nie spowoduje to kosztów po stronie Sklepu.

VI. Płatność

1. Należność za dane zamówienie jest równa sumie wartości wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich dostarczenia.
2. Płatności za zamówienie można dokonać: a) przelewem na konto bankowe Sklepu b) przez wpłatę na poczcie, w oddziale banku lub innej do tego uprawnionej placówce c) za pomocą płatności elektronicznych.
3. Dostępne metody płatności będą widoczne podczas składania zamówienia.
4. Rozliczenia transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
5. Numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 48105015201000009083762261.

VII. Promocje

1. Sklep internetowy może wprowadzić, zmienić lub odwołać w dowolnym momencie promocje na usługę lub produkt.
2. Promocje będą określone stosownym regulaminem promocji. W treści regulaminu będzie określony zakres, sposób przyznawania korzyści lub zniżek oraz czas trwania promocji.
3. Poszczególne promocje mogą się łączyć, jeżeli tak przewiduje regulamin promocji.

VIII. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kompozytornia.pl/polityka-prywatnosci/

IX. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.
2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom działającym na prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
4. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

X. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
• żądać wymiany produktu na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady,
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 –576).
8. Począwszy od 1.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące konsumentów, znajdują zastosowanie również do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

XI. Zastrzeżenia

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto. Kupujący za zakupiony towar otrzymuje paragon, rachunek lub fakturę. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.
2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Wszystkie materiały do pobrania przez Kupującego, dostarczone produkty i usługi, opisy produktów oraz zdjęcia na stronach Sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub jakiegokolwiek innego używania, z wyjątkiem użycia zgodnie z celem zakupu dla prywatnego użytku, lub dla użytku firmowego, jeżeli usługa lub produkt zostały zamówione przez przedsiębiorcę.
4. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupujących będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia. Wyjątkiem są dane uzyskane od Kupujących w ramach pobrania darmowych treści i zapisu do newslettera. Te dane będą użyte w celach marketingowych.
5. Kupujący może wyrazić dobrowolnie oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677). Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Kupujących jest firma Kompozytornia Karolina Kizińska.
6. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym, akceptuje wszystkie zapisy regulaminu i polityki prywatności.
7. Sprawy nie ujęte w tym regulaminie regulują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z roku 2016 Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Ewentualne spory związane z umowami zawieranymi między Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Kliknij tutaj, by pobrać załączniki do regulaminu – formularze reklamacyjne oraz formularze odstąpienia od umowy