REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO i NEWSLETTERA

Złożenie zamówienia przez Klienta/Zapisanie się Klienta do newslettera oznacza, iż zapoznał się on z poniższym regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.

 

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma „Kompozytornia sp. z o.o.”  NIP 9721280974 , REGON: 368760600, ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań.

2. Sklep internetowy „Kompozytornia sp. z o.o.” znajduje się w Internecie pod adresem http://kompozytornia.pl/, zwany dalej sklepem internetowym.

3. Kontakt drogą elektroniczną ze sklepem internetowym odbywa się pod adresem kontakt@kompozytornia.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

II. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

Sklep internetowy sprzedaje w szczególności następujące usługi:

1. Zajęcia – istnieje możliwość opłacenia zajęć próbnych, karnetów, bezpośrednio przez zakup na stronie internetowej, zajęcia muzyczne, sensoplastyczne, wstępy na koncerty, warsztaty i inne wydarzenia. Zakupione zajęcia można zrealizować w jednej z lokalizacji Szkoły Muzyki Kompozytornia.

3. Kursy online - zakup kursów, po dokonaniu opłaty kupujący otrzyma login i hasło do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu.

4. Szkolenia stacjonarne – istnieje możliwość opłacenia udziału w szkoleniu stacjonarnym.

5. Vouchery prezentowe – istnieje możliwość odpłatnego zamówienia fizycznego vouchera wysyłanego drogą pocztową.

6. Pozostałe usługi pokrewne do powyższych.

7. Newsletter - istnieje możliwość zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych.

 

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej Klientem.

2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza, który Klient wypełnia podczas przeglądania wykazu towarów w sklepie internetowym. Wyboru asortymentu dokonuje się po przez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka", który znajduje się na stronie produktu.

3. Aby sfinalizować składanie zamówienia, Klient podaje swoje dane osobowe celem realizacji zamówienia. Podanie danych będzie się odbywać przy pomocy formularza, który pojawi się w jednym z kroków składania zamówienia. Zbierane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Składanie zamówienia może się odbywać przy pomocy założonego indywidualnego konta Klienta w sklepie internetowym lub może się odbywać bez rejestracji – mailowo lub telefonicznie.

5. Sklep internetowy nie wykona zamówienia, jeżeli dane Klienta okażą się nieprawidłowe lub niezgodne z rzeczywistością.

6. Złożone zamówienie może wymagać zatwierdzenia ze strony obsługi sklepu internetowego.

7. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez względu na dni wolne od pracy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 11:00, będą zatwierdzane i realizowane w następny dzień roboczy.

8. Zatwierdzenie i finalizacja zamówienia oznacza przyjęcie do wiadomości obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem.

 

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie będzie zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym firmy „Szkoła Muzyki Kompozytornia Karolina Kizińska”.

2. Zamówiony towar dostarczamy elektronicznie (kupujący otrzymuje link do zasobu znajdującego się na serwerze kompozytornia.pl na swój adres e-mail), za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, jeśli takie będą wiązać się z dostarczeniem mu zamówionego produktu lub usługi. Poprzez dostarczenie elektronicznie rozumie się dostęp do produktu, który będzie aktywny przez 2 tygodnie od chwili dokonania płatności za zamówienie, czyli z chwilą gdy środki przeznaczone na zakup usługi znajdą się na rachunku sklepu internetowego lub w chwili, gdy dokonano płatności w systemie Dotpay.

3. Cofnięcie zamówienia w sklepie internetowym może być dokonane gdy Klient nie wpłacił należności za zamówienie w określonym terminie, gdy brak jest danego produktu lub usługi w sklepie internetowym, a na wniosek Klienta, jeżeli zamówiona usługa lub produkt nie zostały jeszcze wysłane i nie spowoduje to kosztów po stronie sklepu internetowego.

 

V. Płatność

1. Należność za dane zamówienie jest równa sumie wartości wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich dostarczenia.

2. Płatności za zamówienie można dokonać: a) przelewem na konto bankowe sklepu internetowego b) przez wpłatę na poczcie, w oddziale banku lub innej do tego uprawnionej placówce c) za pomocą płatności elektronicznych.

3. Dostępne metody płatności będą widoczne podczas składania zamówienia.

4. Rozliczenia transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5. Numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 03 1050 1520 1000 0092 0196 1936.

 

VI. Promocje

1. sklep internetowy może wprowadzić, zmienić lub odwołać w dowolnym momencie promocje na usługę lub produkt.

2. Promocje będą określone stosownym regulaminem promocji. W treści regulaminu będzie określony zakres, sposób przyznawania korzyści lub zniżek oraz czas trwania promocji.

3. Poszczególne promocje mogą się łączyć, jeżeli tak przewiduje regulamin promocji.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu czy zapisu do newslettera ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail kontakt@kompozytornia.pl.

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompozytornia sp. z o.o., ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań.
 2. Może Pani/Pan także kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:
  - listownie: ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań,
  - telefonicznie: 880934135,
  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@kompozytornia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania następujących usług:

- dokonania zakupu w sklepie internetowym i wysyłki zakupionych artykułów

- i/lub przesyłania informacji handlowych w ramach newslettera.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2017 r., poz. 201).
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

VII. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Każda reklamacja powinna być zgłoszona pod adresem e-mail: kontakt@kompozytornia.pl oraz na formularzach reklamacyjnych oraz wzorach odstąpienia od umowy, które można pobrać na stronie sklepu internetowego.

3. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowy opis niniejszej sytuacji znajduje się w załączonym do regulaminu pliku pdf z ustawą.

4. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: Szkoła Muzyki Kompozytornia Karolina Kizińska ul. Wiesiołkowa 24, 61-680 Poznań.

5. Formularze reklamacyjne oraz wzory odstąpienia od umowy, można pobrać na stronie sklepu internetowego.

6. Klientowi i sklepowi internetowemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na wypadek niewykonania przez drugą stronę postanowień zawartej umowy.

7. W sytuacji, gdy sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu należności Klientowi, należność ta będzie przekazana Klientowi na podany przez niego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia uznania reklamacji, podania danych rachunku bankowego oraz uzgodnienia ze sklepem internetowym zwrotu środków pieniężnych.

 

VIII. Zastrzeżenia 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto. Klient za zakupiony towar otrzymuje paragon, rachunek lub fakturę. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

2. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

3. Wszystkie materiały do pobrania przez Klientów, dostarczone produkty i usługi, opisy produktów oraz zdjęcia na stronach sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub jakiegokolwiek innego używania, z wyjątkiem użycia zgodnie z celem zakupu dla prywatnego użytku, lub dla użytku firmowego, jeżeli usługa lub produkt zostały zamówione przez przedsiębiorcę.

4. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia.

5. Klient może wyrazić dobrowolnie oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677). Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma „Szkoła Muzyki Kompozytornia Karolina Kizińska”.

6. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym, akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.

7. Firma „Szkoła Muzyki Kompozytornia Karolina Kizińska” zastrzega możliwość zmiany regulaminu.

8. Sprawy nie ujęte w tym regulaminie regulują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z roku 2016 Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

 

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)

 proszę wpisać:

-

 "Odbierzemy rzecz"; lub

-

 "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)

 proszę wpisać:

-

 "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-

 "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-

 Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-

 Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)

 proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

 Adres konsumenta(-ów)

-

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

up
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.